|  
  |  
  |  

2020-10-26

Lucky Shot Whiskeyglas .308W